# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محمود احمدی همدانی 11 447 15 1
حسام الدین اسکافیان - - - -
حمید رضا محمدی 2 6 0 0
حمیدرضا مسلمی 6 142 3 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محمود احمدی همدانی 8 188 32 69
حسام الدین اسکافیان 2 22 4 9
حمید رضا محمدی 1 7 5 14
حمیدرضا مسلمی 3 71 16 39
Top